ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2553  ถึง 2556  โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จัดการบริหารการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  จัดกระบานการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์    โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา
 

สุวิชาโน  ภวํโหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ