ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

          ในปีการศึกษา 2553  ถึง 2556  โรงเรียนบ้านหนองหว้า  จัดการบริหารการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์   โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา
 

สุวิชาโน  ภวํโหติ   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญ
"พากเพียร เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน"