ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1.    การจัดการบริหารการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน

          2.    จัดกระบวนการเรียนรู้ย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          3.    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

          4.    จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง

          5.    จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

          6.    ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

1.  สถานศึกษาสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

              2.  ครูผู้สอนมีความสามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย

3.  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ  2  ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.  ผู้เรียนร้อยละ  90   มีสุขภาพอนามัย  สมบูรณ์  แข็งแรง

5.  ผู้เรียนร้อยละ  80  ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์

6.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา