ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ดำเนินการเปิดการเรียนการสอน

ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3