ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนาย 2562

 

ชั้น

จำนวนเต็ม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่  2

อนุบาลปีที่ 3

11
10

7
6

18

18

 

รวมอนุบาล

21

13

34

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

5
8
6
5
6
5

2

5

6

5

8

7

7
13
12
10
14
12

 

 

 

 

 

 

รวมประถมศึกษา

35

33

68

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5
6
2
8
7
1

14

12

3

 

รวมมัธยมศึกษา

13

16

29

 

รวมทั้งสิ้น

69

62

131