ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"แต่งกายสะอาด  มารยาทงาม"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น"