ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอิน บูรณปรีชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย. 2482 - 25 พ.ค. 2506
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ศรีนอก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ค. 2506 - 1 พ.ค. 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน บัวสำราญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค. 2513 - 1 พ.ย. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ บูรณปรีชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรีย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2526 - 30 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ พวงสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2551