ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้า  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

 8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรับสมัคร

 ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 รับสมัคร

ภายในวันที่ 19  พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์

 ภายในวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือก

จะลงนามในใบสั่งจ้างเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณจาก สพฐ.แล้ว รายงานตัวเพื่อจัดท าใบสั่งจ้าง

 

   20 พฤศจิกายน 2561 09.00 – 12.00 น. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์) คะแนน 50 คะแนน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 34 ครั้ง