ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกมลชนก สิมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวดลฤดี พรมเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1