ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณัฐพงษ์ บุญทีฆ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณ
ครู คศ.3

นางวรนันท์ เกตุคัมธิวัตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1