ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรนันท์ เกตุคัมธิวัตร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1