ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรียาพร ศรีเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0