ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรชัย โชว์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชมอุษา ใจแสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1