ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจรัญ ดงอุเทน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชมอุษา ใจแสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1