ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิศาชล ท้องที่พิมาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณ
ครู คศ.3