ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางหทัยรัตน์ เปียสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจงรักษ์ ดงอุเทน
ครู คศ.3