ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัย พิมพ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุภนัย สายสุด
ครูผู้ช่วย