ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิชัย พิมพ์ดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรัญ ดงอุเทน
ครู คศ.3