ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุภนัย สายสุด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย โชว์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1