ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงรักษ์ ดงอุเทน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย โชว์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0