ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสายพิณ บรรจงรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพรชัย โชว์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1