ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสายพิณ บรรจงรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพรชัย โชว์สูงเนิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1