ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริกันยา พวงสมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายพิณ บรรจงรอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1