ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวินณา บุญวิจิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0887263398
อีเมล์ : kavinna_321hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร ลานอก
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0800028034
อีเมล์ : kreang-002@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรศิริ ภูมิสุข
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0862565286
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญภิรมย์ เสนารินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช้วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0848338617
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรดา จารุเกษม
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชราวรรณ บุญวิจิตร
ตำแหน่ง : ประะานฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0821424659
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทัดดาว บุญวิจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธวัลยา พรมชาติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุบลรัตรน์ สุดใจ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรียาณัฐ ฉิมนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0853973672
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา กลีบสันเทียะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสมสกุล ทองดีนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริวรรณ หมั่นการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนพร ฟ้ารุ่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงคุนัญญา ถาวรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์ ทองนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสารินทร์ กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิการ วงศ์เจษฎากรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทนา อยู่สมบัติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์สิทธิ์ พิมศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัตต์ การบรรจง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัตต์ การบรรจง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นายเบลล์ คนดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรดา เสน่ห์บุตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณะสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐริกา มะพล
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณะสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิษา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณะสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนาภรณ์ เครือบนอก
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณะสุข
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
เบอร์โทร : 0887110450
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุไรพร เมฆขุนทด
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโสพิน กองสูงเนิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม้ธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลัยกัญญา สมพึ่งทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3